STYRELSEN I VJK


Styrelsen skall inom ramen för Riksidrottsförbundet och Svenska Judoförbundet och dessa stadgar –svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
* tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
* verkställa av årsmötet fattade beslut.
* planera, leda och fördela arbetet inom VJK.
* ansvara för och förvalta VJK medel.
* tillställa revisorerna räkenskaper.